lobal iýmit aragatnaşyk konferensiýasy 2022: Amerikanyň täzelikleri

Smiterskonferensiýa azyk bilen aragatnaşyk düzgünleriniň we materiallarynyň global ösüşini öz içine alýar;çykyş edenler, ABŞ-da, Kanadada we Günorta Amerikanyň söwda blogunda azyk gaplaýyş düzgünlerine soňky we ýakyn wagtda boljak üýtgeşmeleri gözden geçirýärlerMerkosur

2022-nji ýylyň 6-njy aprelinde Lindsi Parkinson

2022-nji ýylyň 4-nji aprelinde azyk gaplamak boýunça maslahatSmitersýyllyk açdyGlobal iýmit aragatnaşygyazyk gaplaýyş dünýäsinde bolup geçýän wakalary we ýüze çykýan meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin kadalaşdyryjy we pudak gyzyklanýan taraplary birleşdirýän konferensiýa.Bu ýylky sessiýalar her sebitdäki kadalaşdyryjy landşaft barada umumy düşünje almak üçin kontinent tarapyndan toparlara bölünipdi, ýöne dürli sebitlerde gaýtalanýan mowzuklar, esasanam gaýtadan işlenen plastmassalar bilen baglanyşykly.Birinji gün Amerikalara ünsi jemledi.ABŞ, Kanada we Günorta Amerika söwda blogundan çykyş edenlerMerkosurhemmesi sebitlerinde işlenip düzülýän azyk aragatnaşyk düzgünlerine syn berdi.

Pol Honigfort, direktorIýmit aragatnaşyk maddalarynyň bölünişiABŞ-daAzyk we neşe serişdelerini dolandyrmak(FDA), sebäbini görkezdiFDAýakynda çap edildimeýilnamaiýmit bilen habarlaşmak ulgamyny (FCN, FPF) täzelemekhabar berildi).Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda azyk önümleri üçin materiallar azyk goşundylary bilen deň derejede gözegçilik edilýär.Onlyeke-täk tapawut, bir maddanyň nädip ýatyrylyp bilinjekdigi: Iýmit goşundylary sanawyndaky ygtyýarly maddalar üç sebäbe görä aýrylyp bilinýän bolsa-da, howpsuzlyk aladalary, terk etmek we “bar bolan düzgünnama bilen tejribe”, azyk bilen baglanyşykly maddalar häzirki wagtda diňe şol ýerde ýatyrylyp bilner. täze howpsuzlyk maglumatlarydyr.

Iýmit bilen baglanyşykly maddalar üçin mümkinçilikleriň ýoklugy kynçylyklara sebäp bolup biler.Honigfortyň pikiriçe, "bu agentlik üçin käbir meselelere sebäp bolýar, sebäbi bir zadyň howpsuz däldigini görkezmek birneme kyn iş."Bu hem kompaniýalar üçin bir mesele.FCN belli bir kompaniýa we önümçilik prosesi bilen baglanyşykly.Safetyöne himiki maddanyň aýrylmagynyň ýeke-täk sebäbi bolany üçin, bir kompaniýa bir madda (taşlamak) bes edilse-de, FCN aýrylyp bilinmez.Bu çäklendirmeler sebäpli hiç bir FCN aýrylmadyFDAsanawy - hatda PFAS-da däl.

TheFDAuzyn zynjyrlydyPFAS1970-nji ýyllarda ýagsyz kagyzda.Emma köpüsiFDA 'iýmit bilen baglanyşykly maddalara bolan talaplar tutanýerlilik barada maglumat talap etmeýär, “munuň netijesinde,FDA[2011-nji ýylda] howpsuzlyk üçin subutnamalaryň ýoklugyna ynanýardy. "Öndürijiler tutanýerlilik boýunça gymmat synaglary geçirmegiň ýerine, uzyn zynjyrly PFAS-y bazardan çykarmaga meýletin razy boldular.Dowamlylyk üçin subutnamalar bolmasa, kompaniýalar şol himiki serişdeleri ulanmak islemeseler-de, tehniki taýdan FCN-ler henizem täsirli.Täzelenmesi bilenFDA-larhäzir teklip edilýän “terk etmek ulgamymyzy dowam etdirmek üçin gaty gönümel usul bolmaly”.

TheFDA-larFCN ulgamyna meýilleşdirilen täzelenmeteswirler üçin açyk11-nji aprele çenli.

Zhongwen Wang, Kanadanyň ylmy baha berijisiHimiki howpsuzlyk býurosyiçindeSaglyk Kanada, Kanadanyň azyk howpsuzlygyny kadalaşdyryş ulgamy barada umumy düşünje berdi, nädip boljakdygyna aýratyn üns berdiSaglyk Kanadaazyk gaplaýyş önümleriniň howpsuzlygyny gözden geçirýär.Kanadada azyk önümleri üçin materiallar bazara girmezden ozal berjaý edilişine baha bermek üçin tabşyrylyp bilner.Himiki howpsuzlyga düýpli baha berlenden soň,Saglyk Kanadahabarlaşmak üçin niýetlenen garşylyk hatyny (LONO) çap edip bilerSaglyk Kanada"Azyk gaplaýyş programmalarynda predmet önüminiň ulanylmagyna hiç hili garşylygy ýok."LONO diňe materialdaky maddalaryň 100% -i paýlaşylanda berilýärSaglyk Kanada.Wang, köplenç öndürijiler “LONO berilmezden ozal birnäçe gezek geçeris” haty üçin ýüz tutanda ýeterlik maglumatyň ýokdugyny aýtdy.LONO üçin anketa bilen haty almagyň arasynda garaşmagyň wagty üýtgeýär, ýöneSaglyk Kanadahökümetiň ileri tutýan ugurlaryna laýyk gelýän materiallar üçin arzalary ileri tutýar."Soňky ýyllarda gaýtadan işlenen plastmassa ilkinji nobatda durýar, şonuň üçin gaýtadan işlenen plastmassa tabşyryşlaryny ileri tutarys".

Titanewropada titanium dioksidi (TiO2, FPF) boýunça soňky işlerden soňhabar berildi),Saglyk Kanadabazarynda şol madda boýunça derňew geçirdi.Recentakynda subutnama soramakdan soň, Wang hasabatyň bardygyny aýtdySaglyk Kanadaazyk goşundylarynda TiO2-de ýakyn birnäçe aýyň içinde çap edilmegine garaşylýar.Agentlik azyk gaplamasyndan TiO2 hakda kän bir maglumat alyp bilmedi, şonuň üçin edara bu maddany gözegçilikde saklamagy meýilleşdirýär, ýöne häzirki wagtda öwrenmek ýa-da kadalaşdyrmak üçin takyk meýilnamalar ýok.

Gaplamakda bar bolan mineral ýag uglewodorodlarynyň (MOH) howpsuzlygy ýakynda Germaniýanyň BSG-nyň 2021-nji ýylyň aprelinde (FPF) habarnamasy bilen ýokarlandy.habar berildi).TheHimiki howpsuzlyk býurosygaýtadan işlenen kagyzda gaplanan iýmitlerde MOH barada derňew geçirmegi meýilleşdirýär.Saglyk Kanadahäzirki wagtda iýmit gaplaýyş materiallarynda mineral ýaglara gözegçilik edýär we öndürijilerden LONO berlen hem bolsa MOH hakda has köp maglumat sorap biler.

Alejandro AriostiMilli senagat tehnologiýasy instituty - Plastmas merkeziArgentinada, Merkezi we Günorta Amerikanyň dürli söwda bloglaryny ara alyp maslahatlaşdy we köpden bäri iýmit gaplamak düzgünlerini we häzirki wagtda gözden geçirilýän düzgünleri jemlediMerkosurýörite.Ariosti köp halatlarda muny aýtdyMerkosurazyk gaplaýyş materiallaryny kadalaşdyrmak üçin Europeanewropa çarçuwasyna eýerýär.2021-nji ýylda Bileleşik, EUB-niň 10/2011 Düzgünnamasyna (FPF) plastmassanyň umumy migrasiýa çägini sazlamak üçin azyk gaplaýyş düzgünlerini täzeledi.habar berildi).MaddalarMerkosuroňyn sanawlar ikisindenem gelýärUnionewropa Bileleşigiwe ABŞFDA.

Merkosurhäzirki wagtda şu ýylyň ahyrynda goýberilmegi meýilleşdirilýän azyk gaplamalarynda ulanylýan metallar we erginler üçin düzedişiň üstünde işleýär.Mundan başga-da, söwda blogy kagyz we tagtanyň çözgüdine ikinji gezek gözden geçirýär, şeýle hem azyk aragatnaşygynda silikonlaryň düzgünini taýýarlaýar "sebäbi biz köp zat import edýäris.Merkosur, "Ariosti düşündirdi.


Iş wagty: Maý-05-2022