“Faerch” azyk hyzmaty bazary üçin “doly tegelek” paket çözgüdini hödürleýär

Azyk gaplaýyş üpjün edijisi Faerch, tekjäniň önümi teklibi hökmünde Faerch tarapyndan bar bolan Plaza diapazonyna Evolve hödürleýär.

Faerch azyk paýlaýjylara adaty arassa PET gaplamalaryna doly tegelek alternatiwa berjekdigini aýtdy.

“Faerch UK” -niň Angliýa we Irlandiýa “Foodservice” kompaniýasynyň satuw müdiri Deýwid Lukas: ““ Faerch by Evolve ”azyk gaplamasyndaky aýlawy ýapmak üçin döredildi we şonuň üçin pudagyň hakyky aýlaw ykdysadyýetine geçmeginde möhüm rol oýnaýar.“Evolve by Faerch Plaza” jamlary, sarp edilenden soň gaýtadan işlenen öý materiallaryndan ýasalýar, ulanylandan soň hilini ýitirmezden täze mono-material iýmit gaplamalaryna gaýtadan ulanylyp bilner. ”

“Plaza” diapazony salatlar we makaronlar üçin “ajaýyp we amaly” çözgüt hödürleýär.Tabaklar tekjäniň üstünde görkezilişi we özüne çekijiligini ýokarlandyrmak üçin niýetlenendir we giňişlikde tygşytly saklamak üçin saklanyp bilinýän dürli ölçeglerde elýeterlidir.“Faerch Plaza” çüýşeleriniň “Evolve”, dürli-dürli bolup, ýasalan materiallary görkezýär we jamlaryň dowamly tebigatyny ahyrky sarp edijä ýetirýär.

Bazardaky gaýtadan işlenen PET-iň köpüsi häzirki wagtda aç-açan çüýşelerden alynýar.Şeýle-de bolsa, gaýtadan işlenen PET-i gözleýän kompaniýalaryň köpelmegi bilen gaýtadan işlenen çüýşäniň mazmunyna isleg ep-esli ýokarlandy.PET azyk gaplamasynyň dünýäde ilkinji integrirlenen gaýtadan işleýjisi hökmünde Faerch, senagat derejesinde gaýtadan işlemek üçin tarelka hödürleýär.Şereketiň Gollandiýadaky gaýtadan işleýän desgasy, kollektorlardan, sorujylardan soňky sarp ediş gaplaryny alyp, olary azyk derejesindäki mono-materiallara gaýtadan işlemäge ukyplydyr.


Iş wagty: -20anwar-19-2022