Trillion bazarynda uglerodyň 70% azalmagy hem zaýalanýar!Moda ägirtleri gaplama materiallaryny täzeleýärler

Trillion dollarlyk gaplama pudagynda reňk gutusy pudagyny “eti uly böleklerde iýýän, uly tabaklarda içýän we agramy bilen altyn-kümüş bölýän” ýeke-täk pudak diýip atlandyryp bolar.28% butiki gutularyň jemi girdejisi bazara çykýar we bu hem köp gaplaýyş ägirtlerini özüne çekdi.

Birden garaşylmadyk ýagdaýda, 2020-nji ýyldan başlap, global plastiki gadaganlyk we çäklendirme tendensiýasy birden ýüze çykdy we pudagy başagaýlyga öwürdi.Reňk gutularyny gurnamakda, daňmakda, örtmekde ýa-da abzallaşdyrmakda galyndylara esaslanýan materiallaryň ulanylmagy sebäpli käbir reňk gutusy öndürijileri müşderileriň sargytlaryny ýitirmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolup bilerler.

Moda markalary ýaşyl gaplama meýilnamasyny öňe sürýärler

2019-njy ýylda Çanel, Hermes, Burberi, Prada, Armani we Adidas ýaly 32 sany global moda we dokma ägirdi daşky gurşawy goramak baradaky moda şertnamasyna gol çekdi we howanyň üýtgemegini azaltmak, görnüşleriň dürlüligini dikeltmek we deňiz goragy ýaly üç mowzuk boýunça dabaraly wadalar berdi.

Moda paketine gol çekilenden soň, markalar “ýaşyl, durnukly we daşky gurşawy goramak” düşünjesine has köp üns berdiler we dizaýna we senagata nädip goşulmalydygy barada has köp pikirlenýärler.

zynjyr, şol sanda halk tarapyndan aňsatlyk bilen hasaba alynmaýan önüm gaplamasy.

2020-nji ýylda gucci, dowamly görüşine jogap hökmünde täze gaplama dizaýnyny işe girizdi we dizaýn we çig mal satyn almak prosesinde daşky gurşawy goramak we durnuklylyk düşünjesine eýerdi.Materialshli materiallar ýaşyl we az uglerodly.Beýleki moda ägirtleri hem gaplaýarlar, gaplaýyş materiallaryny daşky gurşawy goramak we uglerod azaltmak materiallary bilen çalyşýarlar.

Reňk guty gaplamasynyň ýitmegine ýol berilmeýär

2020-nji ýylda Hytaýda sosial sarp ediş harytlarynyň bölek satuwy 31190,1 milliard ýuana, haryt eksporty 17932,6 milliard ýuana deň bolar.Bu iki ajaýyp maglumatlaryň aňyrsynda Baijiu, çilim, elektroniki sarp ediş harytlary, azyk, gündelik himiki maddalar, derman, şaý-sepler we beýleki gaplama sargytlary gülläp ösýär.

Alibaba halkara stansiýasynyň hasabatyna we derňewine görä, gaplamak we çap etmekde kagyz gaplaýyş kategoriýalarynyň arasynda sowgat gutulary iň köp satylanlardyr.Gaplamak önümleri bilen baglanyşykly sowgat pudagynyň çalt ösmegi bilen sowgat toplumlarynyň gyzgyn satuwy sowgat kartonlarynyň satuwyna itergi berýär.

Hytaýyň sarp ediş gurluşynyň döwrebaplaşdyrylmagy we 90-njy ýyldan soňky sarp ediş diregi hökmünde sarp edijileriň täze nesli ýokary bahaly önümleri gaplamaga bolan söýgüsi hasam artdy

reňk gutusy pudagynyň gülläp ösmegine itergi berdi.

Şeýle-de bolsa, güýçli dizaýn duýgusy bolan bu ajaýyp we ýokary derejeli sumkalar we sowgat gutulary aslynda ultra inçe plastmassa plýonkasyna eýe.Mat, suw geçirmeýän, dyrmaşdyryjy we güýçlendirilen degmek funksiýalaryna eýedir we gaplamanyň gurluşyny göni çyzykda gowulaşdyryp biler.Ultra inçe plastmassa filmiň bu gatlagy, esasan, ýüzlerçe ýyllap hatda bütinleý peselmek kyn bolan nebithimiýa esasly materiallardyr.Önümçilik we ulanmak prosesi uglerodyň zyňyndylaryny artdyrar we ekologiki gurşawa täsir eder.

Bainli köpçülikleýin önümçilik

Şu ýylyň iýun aýynyň başynda, Siamen Changsu ™ (New Bio esasly zaýalanýan film material bopla) tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen daşky gurşawy goramak materialy, içerki bopla önümleriniň birden dünýä derejesine çykmagyna sebäp bolýan köpçülikleýin önümçiligi resmi taýdan yglan etdi. gaplamany azaltmagy, daşky gurşawy goramagy we uglerodyň azalmagyny öňe sürmekde oňyn ähmiýete eýe.

“Changsu”, bazardaky iň ýokary ylmy we tehnologiki mazmuny bolan iň inçe bopla film önümine eýe.Onuň çig maly ösümliklerden alnan krahmaldan gelýär we gowy biokompatisiýa we zaýalanýar.

Zhonglunyň jogapkär adamy, Sýamen Çangsunyň täze materialy

esasy kompaniýa, çig mal formulasyny yzygiderli sazlamak we proses parametrlerini optimizirlemek üçin ýörite tehniki topar döredýändigini aýtdy.Üç ýyllap dowam eden synaglardan we ownuk synaglardan soň, material formulasynyň we proses dizaýnynyň doly toplumy alyndy: “Boplanyň uly göwrümli öndürilmegi we ulanylmagy, biaxial uzaldyş tehnologiýasy pudagynda Hytaýyň dünýäde öňdebaryjy derejesini görkezýär, bu bolsa netijeli azaldar. plastmassa gaplamak pudagynda önümleriň uglerod yzy we çig mal uglerod zyňyndylary PP ýaly adaty galyndylara esaslanýan plastmassalar bilen deňeşdirilende takmynan 70% azalar ".

Bainli bionly ™ Çap etmekde we ýylylyk möhürlemekde aç-açan artykmaçlyklary bar.Gaplamanyň reňkini we nagşyny has gowy görkezmek bilen çäklenmän, ýelimiň ulanylyşyny azaltmaga we daşky gurşawa dostlukly kömek edip biler.Mundan başga-da, uly marka gaplamasynyň dürli effektlerine we duýgur talaplaryna laýyk bolup bilýän gowy mehaniki we optiki aýratynlyklara eýedir.

Durnukly modanyň uzyn ýoly bar, ýöne “dowamly modany” öwrenýän markalar durmaz.Bu gözleg ýolunda, Changsu has köp marka bilen duşuşmaga we uglerodyň azaldylmagy we modanyň ýer ýüzünde durnukly ösmegi üçin bilelikde işlemek üçin sabyrsyzlyk bilen garaşýar!


Iş wagty: 27-2021-nji dekabry